Review công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI)

Sắp xếp theo:

Hệ thống hiện đi xuống từ văn hoá đến chế độ đãi ngộ, không có nhu cầu giữ nhân sự. Từ pháp chế đến nhân sự thiếu tôn trọng đơn vị, đồng nghiệp, văn hoá đùn đẩy trách nhiệm kìm hãm phát triển