Thông tin công ty GotIt!

Giới thiệu

Got It AI eliminates tedious manual work with automatically created flows, intent paraphrases, response paraphrases and No code fulfillment. Your non FAQ service issues can be resolved by fully automated deflection, saving costs and enabling focus on higher value activities. With automatic detection of service staff intervention needed, most issues can be resolved with seamless context transfer saving valuable time.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty GotIt! hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.