Review công ty HVCG Software

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về HVCG Software tại đây!

Công ty vớ vẩn, bảng hiệu thông tin cũng chẳng có gì, làm thì bóc lột nhân viên.

Tốt nhất không hợp tác hay làm việc tại công ty này. Tương lai phá sản