Review công ty Thiên Tú

Bạn đang xem review của IT. Xem tất cả review về Thiên Tú tại đây!

lên nhân sự đòi lương thì bị cho thôi việc, lừa tiền sinh viên nghèo, mồ hôi công sức