Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản chung

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web SosanhCongty.com, các dịch vụ, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do SosanhCongty.com cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ"), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Dịch vụ do SosanhCongty.com sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web SosanhCongty.com. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web TopCV.vn. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web TopCV.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web TopCV.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web TopCV.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website SosanhCongty.com. Nếu Bạn tiếp tục truy cập SosanhCongty.com hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

2. Miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin về công ty được tổng hợp từ nhiều nguồn. Các thông tin này có thể không còn chính xác do các công ty có thể đã thay đổi chúng. Các thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.

Các thông tin như review, câu hỏi, thông tin tuyển dụng là do người dùng đăng tải lên. Người dùng đăng tải các thông tin này chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực và nội dung của các thông tin này. Chúng tôi có quyền xoá các nội dung này mà không cần thông báo.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm chỉnh sửa hoặc xoá bỏ các nội dung đã đăng tải ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi sẽ xem xét xử lý khi bên yêu cầu chứng minh được việc nội dung này vi phạm tính xác thực, bôi nhọ cá nhân, tập thể, không phù hợp với thuần phong mỹ tục,...

Sosanhcongty.com không chịu trách nhiệm về luật pháp liên quan tại bất kỳ quốc gia nào. Nếu tại quốc gia của bạn có điều luật liên quan, vui lòng không sử dụng trang web này.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi thông tin tại đây.