Tài khoản sau khi đã đăng nhập

  • Có thể yêu cầu quyền quản lý thông tin công ty để sửa đổi thông tin bất kỳ lúc nào.
  • Có thể xoá review khi login trên thiết bị khác.
  • Review được tích xanh thể hiện tính xác thực của thông tin người review nếu không sửa tên khi review và đồng ý hiển thị 4 ký tự đầu trong email.